Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky


 A. Obecná ustanovení 

A.1  Těmito obchodními podmínkami se řídí prodej a nákup zboží v e-shopu provozovaném na adrese biomac-doubrava.cz
A.2  Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součást kupní smlouvy, uzavřené mezi společností Pilsen trade s. r. o., se sídlem v Doubravě 54, Nýřany (dále jen „prodávající“) a spotřebitelem (dále jen „kupující“). 
A.3  Prodávajícím je obchodní společnost Pilsen trade s. r. o., Doubrava 54, 330 23 Nýřany, IČO: 29116431, DIČ CZ27116431, tel.: 607 136 284, e-mail: ekopaliva@pilsentrade.cz

A.4  Právní vztahy vyplývající spotřebiteli a prodávajícímu z prodeje a koupě zboží se řídí občanským zákoníkem (zákon c. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisu) a dále Všeobecnými obchodními podmínkami 
A.5  Kupní smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran. 
  

B. Předmět uzavírané kupní smlouvy 

B.1 Předmětem kupní smlouvy je zboží uvedené v elektronické objednávce zboží v uvedeném množství a ceně 
B.2  Název a hlavní charakteristika zboží jsou uvedeny slovně (a u některého zboží i obrazově) u každého jednotlivého výrobku. 
B.3  Údaje o zboží, uvedené na internetových stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách prodávajícího (např. rozměry, materiál, doplňky, složení apod.) jsou pouze údaji informativními a z tohoto důvodu může dodané zboží vykazovat mírné odchylky (nejedná se o vadu zboží). 
B.4  Objednané zboží bude kupujícímu dodáno v jakosti a provedení, k účelu k němuž je takové zboží určeno a v souladu s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovujícími příslušným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky. 
B.5  Zboží bude zabaleno nebo opatřeno pro přepravu způsobem potřebným k přepravě. 
B.6 Ekobrikety a dřevo z nabídky e-shopu budou odebírány buď zákazníkem ve skladu Biomac v Doubravě u Nýřan, nebo rozváženy dopravními prostředky prodávajícího. V tomto případě bude vždy cena dopravy domlouvána předem telefonicky dle vzdálenosti od skladu a objednaného množství. 
  

C. Objednání zboží 

C.1  Kupující objednává zboží u prodávajícího prostřednictvím tlačítka „Potvrdit a dokončit objednávku“. Do kontaktního formuláře, kterým prochází kupující před tímto konečným potvrzením objednávky povinen pravdivě vyplnit všechny požadované údaje a náležitosti. Pro případ jednoduchého vyplnění další objednávky je doporučená registrace kupujícího na e-shopu. K nákupu zboží však registrace není povinná. 
C.2  Každá objednávka zboží odeslaná prodávajícímu prostřednictvím E-shopu je pro kupujícího závazná a považuje se za návrh kupní smlouvy. 
C.3  Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající písemně, telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou sdělí kupujícímu, že objednávku přijímá (akceptuje). Jakékoliv jiné sdělení ze strany prodávajícího se nepovažuje za přijetí objednávky. 
C.4  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod., žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (např. písemně nebo telefonicky) anebo žádat kupujícího o zaplacení kupní ceny či její části předem. V takovém případe nedojde k uzavření kupní smlouvy dříve, nežli okamžikem řádného splnění podmínek vyžadovaných prodávajícím. 
C.5  Kupující je oprávněn do 11 hodin dopoledne následujícího dne reklamovat údaje v objednávce, pakliže zjistí, že špatně objednal nebo chce něco přiobjednat. Tuto opravu je nutné provést pouze telefonicky. 
  

D. Kupní cena 

D.1  Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu ve výši stanovené pro objednaný druh zboží na internetových stránkách prodávajícího a platné v okamžiku doručení objednávky prodávajícímu. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případe změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobce a ostatních dodavatelů zboží. Při jakémkoliv požadavku na změnu ceny v již odeslané objednávce ze strany prodávajícího tuto musí jakýmkoliv průkazným způsobem potvrdit kupující (např. e-mailem, dopisem, nahrávkou hovoru) 
D.2  Spolu s kupní cenou za zboží je kupující povinen prodávajícímu zaplatit: 
a) Přepravné na místo určené kupujícím ve výši dle ceníku 
b) Doprava mimo území České republiky v rámci EU je stanovena na základě individuální 
kalkulace cen dopravce a bude odsouhlasena při potvrzení objednávky zákazníkem. 
D.3  Spolu se zbožím zašle prodávající kupujícímu fakturu – daňový doklad, dodací list a návod k použití se záručním listem. 
  

E. Dodací podmínky 

E.1  Místem nakládky zboží je sídlo prodávajícího, kde prodávající předá zboží přepravci a nebo kupujícímu. Na základě dohody s dovozci zboží může být toto zboží odesíláno přímo z adresy velkoobchodního či celního skladu. O změně odesílatele balíku bude kupující informován e-mailem před odesláním zboží. 
E.2  Místem dodání zboží je adresa uvedená v objednávce. 
E.3  Prodávající zajistí doručení zboží kupujícímu podle jeho volby některým z nabídnutých přeprav. 

E.4 V případě, že kupující objedná zboží na dobírku a toto následně nepřevezme, je povinen následně zaplatit prodávajícímu náklady přepravného, i doběrečného. Povinnosti se zprostí pouze tehdy, když doloží, že zboží nebylo doručeno přepravcem. Chybně uvedené telefonní číslo na objednávce (a tím možná chybějící informace o doručení od přepravní služby) kupujícím nezbavuje kupujícího povinnosti úhrady přepravného a doběrečného za vrácenou zásilku odesílateli.    
  

F. Dodací lhůta 

F.1 Dodací lhůta je závislá na objednaném druhu a množství zboží a na zvoleném druhu přepravy. 
F.2 Je-li objednané zboží skladem, předá prodávající zboží k přepravě zpravidla druhý den po objednávce, nejdéle do 3 pracovních dnů. 
F.3 Není-li objednané zboží skladem a nebo není možné jej předat k přepravě do tří pracovních dnů, je prodávající povinen o tom informovat kupujícího a sdělit mu jiný termín odeslání zboží. Neodstoupí-li z tohoto důvodu kupující písemně od smlouvy do 3 dnů, platí, že s novým termínem dodání souhlasí. 
F.4 V případě odvozu zboží vlastní dopravou prodávajícího je vždy datum a čas závozu dohodnutý s kupujícím předem telefonicky. 

G. Platební podmínky 

G.1  Kupní cenu je kupující povinen zaplatit převodem na účet dodavatele nebo v hotovosti přepravci zboží. 
G.2  Způsob zaplacení kupní ceny si určije sám kupující před dokončením elektronické objednávky. 
G.3  Kupní cena je splatná při předání zboží kupujícímu přepravcem nebo termínem splatnosti faktury 
  

H. Odpovědnost za vady zboží 

H.1  Kupující je povinen zboží od přepravce či prodávajícího rádně převzít a potvrdit tuto skutečnost na 
dodacím liste a dokladu o přepravě, příp. jiném dokladu. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena bez zjevných závad a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. 
H.2  Okamžikem převzetí zboží přechází na kupujícího nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží 
H.3  Není-li místem dodání zboží sídlo, místo podnikání nebo provozovna prodávajícího, přechází na kupujícího nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží okamžikem jeho předání prvnímu přepravci do místa dodání zboží. 
H.4  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. 
H.5  Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruční doba činí 24 nebo 36 měsíců - podle záručního listu.  U jednorázového spotřebního zboží skončí záruční doba uplynutím expirační doby uvedené na obalu.

H.6   Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícím. Do této doby se nepočítá doba, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Dojde-li k výměně výrobku, začíná záruční doba  běžet znovu od převzetí nové věci. 
H.7  Prodávající neodpovídá za vady, které se vyskytnou z jiných příčin nežli následkem běžného používání podle návodu k použití. Jedná se např. o vady, které vzniknou v důsledku zásahu kupujícího do výrobku, neoprávněné manipulace se záručním listem, vady vzniklé použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, vady vzniklé mechanickým poškozením, opotřebením nebo živelnou událostí (úderem blesku, ohněm, vodou apod.) a vady vzniklé poškozením, ztrátou nebo odcizením zboží při přepravě reklamovaného výrobku apod. 
H.8  Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. 
  

I.  Povinnosti kupujícího po dodání zboží, vady zboží 

I.1 Kupující je povinen prohlédnout zboží bez odkladu po jeho převzetí. Zejména je povinen zkontrolovat neporušenost obalu, počet balíku a v případe jakýchkoliv závad toto neprodleně, nejpozději však do druhého pracovního dne od převzetí zboží, oznámit přepravci a prodávajícímu. Totéž platí i v případě, kdy kupující zjistí jakékoliv závady na zboží po otevření zásilky. Zjistí-li kupující při prohlídce zboží porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, je oprávněn převzetí zboží odmítnout o tom je povinen vyrozumět bez odkladu prodávajícího a sepsat o tom zápis s přepravní službou. 
I.2 Oznámení vad musí být učiněno písemně, faxem nebo elektronickou poštou a musí obsahovat příslušný nárok. Kromě toho je kupující povinen zaslat prodávajícímu reklamované zboží, a to způsobem předem dohodnutým s prodávajícím.
I.3 Místem uplatnění reklamace je sídlo dodavatele nebo oprávněné opravny uvedené v záručním listu. Pro reklamaci zboží je k dispozici formulář v e-shopu pod tlačítkem "Reklamace". 
I.4 K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii dokladu o nákupu a dodání – faktura, dodací list, záruční list a podrobný popis závady. 
I.5 Nároky z odpovědnosti za vady dodaného zboží se řídí platnými právními předpisy (zejména § 612 a násl. občanského zákoníku). 
I.6 Přepravu reklamovaného zboží z místa dodání do sídla prodávajícího nebo jiného místa určeného prodávajícím zajišťuje kupující na své náklady. V případe oprávněné reklamace jsou kupujícímu tyto náklady uhrazeny po předložení dokladu o zaplacení přepravy. V případě, že prodávající (autorizovaný servis) neuzná oprávněnost reklamace, je povinen uhradit tyto náklady kupující, stejně jako náklady spojené s přepravou zboží zpět do místa dodání. 

J. Odstoupení od kupní smlouvy 

J.1  Kromě případů uvedených v zákoně je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží a za podmínek stanovených v zákone (§ 53 odst. 7, věta druhá a třetí občanského zákoníku) 
J.2 Ustanovení článku CH.1 se nevztahuje na zboží upravené na přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i na zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání /§ 53 odst. 8 písm. c) 

K. Ochrana osobních údajů 

K.1  Kupující prohlašuje, že veškeré údaje, které poskytl prodávajícímu za účelem dodání zboží, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti, přičemž si je vědom případných následku vyplývajících z nepravdivosti tohoto prohlášení. 
K.2  Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující poskytl o své osobě jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu prodávajícího a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní údaje jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodu.
K.3  Kupující odesláním objednávky zboží dává prodávajícímu souhlas ke shromaždování a uchovávání osobních údajů o jeho osobě a nákupech a k jejich následnému zpracování pro potřeby marketinku.
K.4  Kupující má právo požádat kdykoliv o vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího a ten je povinen žádosti bez odkladu vyhovět. 
  
Tyto   obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2012 pro území České republiky 


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).